Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 – zwanym dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, ul. Toruńska 83, 62-600 Koło, NIP 6661865740. Kontakt z Administratorem:

  1. listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, ul. Toruńska 83, 62-600 Koło

  2. tel. 63 27 213 89

  3. e-mail: gops@onet.pl

 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:

  1. listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, ul. Toruńska 83, 62-600 Koło

  2. tel. 63 27 213 89

  3. e-mail: gops@onet.pl

  4. Inspektorem danych osobowych jest Andrzej Konarski.

 3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu:

  1. wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ww. umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),

  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia),

  3. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia),

  4. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator, jest ochrona osób i mienia należącego do Administratora, dochodzenie należności, dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych oraz na drodze polubownej, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, naukowych i statystycznych, zapewnienie rozliczalności,

  5. informacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

 4. Podanie danych osobowych we wskazanych wyżej celach, w zakresie wynikających z obowiązujących przepisów jest obowiązkowe, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji wskazanych wyżej celów.

 5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania na zlecenie Administratora (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Administratora), tzn. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, logistyczne, teleinformatyczne oraz informatyczne (w szczególności dostawcy oprogramowania i utrzymujące systemy teleinformatyczne oraz informatyczne).

 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 8. Pani/Pana dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy lub wyznaczony właściwym przepisem prawa, w szczególności dotyczącym dochodzenia roszczeń, a także wynikającym z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 ze zm.), przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o ww. ustawę oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań składnicy akt opracowanych w oparciu o obowiązujące przepisy.

 9. Ma Pani/Pan żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – w sytuacji, gdy w Pani/Pana ocenie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny