Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Koło działa na podstawie:

 1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.)
 2.  uchwała Nr LXI/2024 Rady Gminy w Kole  z dnia 24 stycznia 2024 roku
  w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 –2030,
 3. uchwała Nr LIII/2023 Rady Gminy w Kole z dnia 30 maja 2023 roku
  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Koło
 4. ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.),
 5. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)
 6. ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1359 ze zm.)
 7. uchwały nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (MP z 2023 r. poz. 1232)
 8. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta” (Dz. U. poz. 1870),
 9. Zarządzenia Nr 47/2023 Wójta Gminy Koło z dnia 7 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Koło,
 10. Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Koło, wydanego Zarządzeniem nr 1/2023 Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Koło z dnia 19.09.2023 r.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Koło a upoważnionymi przedstawicielami ww. podmiotów.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Diagnostyczno – Pomocowych wykonują zadania
w ramach obowiązków służbowych.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Koło zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

 

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Koło:

 1. Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w szczególności przemocy domowej.
 2. Zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  Domowej i  Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.
 3. Zespół może tworzyć grupy diagnostyczno – pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach. W skład grupy diagnostyczno – pomocowej wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, GKRPA, policji, oświaty i ochrony zdrowia. W skład grupy diagnostyczno - pomocowej mogą wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów – specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy wypełniają na rzecz zgłoszonej rodziny/osoby czynności służbowe, zawodowe lub statutowe. Grupę diagnostyczno – pomocową powołuje zarządzeniem Przewodniczący Zespołu.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Koło:

 1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą
  w skład Zespołu.
 2. Diagnozowanie problemu przemocy domowej na terenie Gminy Koło.
 3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową.
 5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

 

Zadania grup diagnostyczno - pomocowych:

 1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej.
 2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
 3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
 4. Informowanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach działań grup diagnostyczno – pomocowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pełnomocnik Wójta Gminy Koło ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – Sylwia Barańska.

Punkt Konsultacyjny

Siedziba GOPS w Kole ul. Toruńska 83.

Dyżur w każdą środę w godzinach: 15.30 – 17.00.

Z osobą dyżurującą można kontaktować się również telefonicznie: 63 27 21 389.

 

Komenda Powiatowa Policji w Kole

ul. Sienkiewicza 14, 62-600 Koło

tel. 63 2618200,  63 2618211

fax. 63 2618215

telefon alarmowy - 997

adres internetowy: www.kolo.policja.gov.pl

 

Dzielnicowi:

 asp. Beata Biernat
tel. 47 77 44 243; 786-936-297
e-mail: dzielnicowy.kolo8@po.policja.gov.pl

Miejscowości: Aleksandrówka, Borki, Czołowo, Kolonia Czołowo, Dąbrowa, Dzierawy, Kaczyniec, Kamień, Lubiny, Ochle, Podlesie, Ruchenna, Wrząca Wielka.     

mł. asp. Mateusz MARCINIAK
tel. 47 77 44 243; 786-936-297
e-mail: dzielnicowy.kolo8@po.policja.gov.pl

Miejscowości: Chojny, Kiełczew Górny, Kiełczew Smużny Pierwszy, Kiełczew Smużny Czwarty, Leśnica, Lucjanowo, Mikołajówek, Kolonia Powiercie, Powiercie, Przybyłów, Skobielice, Sokołowo, Stellutyszki, Wandynów.

 

Sąd Rejonowy w Kole

ul. Włocławska  4
62-600 Koło
tel. 63 27 21 501 fax 63 27 20 852

www.kolo.sr.gov.pl/

 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

ul. Włocławska 6, 62-600 Koło

tel: 63 27-24-066

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole

ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło

Tel. 63 272-27-89, 63 261-08-51

www.ppp.kolo.bip.net.pl

 

Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień

ul. PCK 8, 62-600 Koło

Tel: 63 26-10-707

 

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień WIKAMED

ul. Kolejowa 58, 62-600 Koło

Rejestracja 665- 504-741

 

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

Oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy , świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "Niebieska Linia" 800-120-002
czynny przez całą dobę

Dzwoniąc pod nr 800-120-002
uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy
najbliżej miejsca zamieszkania.

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

 

Wielkopolska kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy

www.przemoc.edu.pl

www.przemoc.info.pl

 

Przydatne linki:

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

http://www.niebieskalinia.org/

http://www.przemoc.edu.pl/

http://www.parpa.pl/index.php/przeciwdzialanie-przemocy

http://fdn.pl/

https://pcprkolo.bip.net.pl/?c=371

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny