Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP  w Kole

Data publikacji strony internetowej: [ 2021-01-13 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Kompatybilność

Strona jest rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa możliwa jest zarówno za pomocą klawiatury jak i myszki.

 

Wygląd

Strona posiada mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści osobom niedowidzącym:
serwis oparty jest na stylach CSS
zmiana kontrastu
zmiana wielkości czcionki

filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dnia: [ 2021-01-28 ].

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z gops@onet.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (063) 272 13 89.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole odbywa się schodami. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się powyżej poziomu chodnika.

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.

Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.

W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.

 Aplikacje mobilne

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny